תקנון בינגו

כללי


תקנון זה מסדיר את כללי תחרות הבינגו בחודשים מאי-יוני (להלן: "התחרות" או "המשחק"), המופעלת ומנוהלת על-ידי חברת פופסי ישראל בע"מ (להלן: "פופסי" או "הרשת").
הגדרות


"צרכן" - כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

"הפרס" - 100 ₪ למימוש באתר האינטרנט המנוהל על ידי פופסי בכתובת www.popsi.co.il, למעט דמי משלוח.

"טופס משחק" - טופס הכולל מטריצת בגודל 5X5 של מספרים מ-1 עד 75, שיחולק על ידי פופסי לצרכנים על פי תנאי תקנון זה.

"טופס מלא" - טופס משחק ש-5 מספרים המרכיבים שורה, טור או אלכסון במטריצה שלו פורסמו בעמוד האינסטגרם של פופסי המנוהל תחת השם "POPSIWORLD" ("עמוד האינסטגרם של פופסי").

"מכסת הזוכים" - 20.

"פוסט התחרות" - פוסט שתפרסם פופסי בעמוד האינסטגרם של פופסי בו תכריז על תחילת התחרות.
השתתפות במשחק וכללי משחק


  • השתתפות במשחק תתאפשר לכל צרכן שמחזיק בטופס משחק מקורי.
  • החל מיום 26.5.2020 ועד לגמר מלאי טפסי המשחק (3150 טפסים), בכל קנייה באחד מסניפי הרשת בסך של 30 ₪ ומעלה יהיה צרכן זכאי לקבל טופס משחק. פופסי תהא רשאית להקדים את המועד בסניפים מסוימים.
  • החל מיום 1.6.2020, מידי יום חול יוגרל מספר מ-1 עד 75 (להלן: "המספר היומי"), עד להגעה למכסת הזוכים. המספר היומי יפורסם בעמוד האינסטגרם של פופסי.
  • זוכה הוא מי שיחזיק בטופס מלא ויהא בין 20 הראשונים שיגיבו במילה "בינגו" בתגובה לפוסט התחרות, ובנוסף ישלחו בהודעה פרטית באינסטגרם תמונה ובה הטופס המלא.
שונות


  • תקנון זה כפוף לשינויים שיבוצעו על-ידי הרשת, לפי שיקול דעתה והוראות כל דין.
  • הרשת שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את המשחק.
  • הרשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או למנוע מצרכן להשתתף במשחק ו/או לקבוע כי אינו זוכה על אף התקיימותם של התנאים המפורטים לעיל, במקרה של ניצול לרעה, מרמה ו/או התנהלות פסולה אחרת במסגרת המשחק, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הדין החל על תקנון זה הינו הדין הישראלי, וסמכות השיפוט בלעדית בכל עניין הקשור לתקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, ולא לכל בית משפט אחר.
  • בכל עניין הנוגע לתחרות ניתן לפנות ל-POPSI, בטלפון 054-4671029.