תקנון "POPSI FRIENDS CLUB"

 

1.כללי
תקנון זה מסדיר את כללי מועדון הלקוחות "POPSI FRIENDS CLUB" (להלן: "מועדון הלקוחות" או "המועדון"), המופעל ומנוהל על-ידי חברת פופסי ישראל בע"מ (להלן: "POPSI" או "הרשת").

2.הגדרות

"צרכן" - כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
"חבר מועדון" - צרכן שרכש כרטיס חבר, כהגדרתו להלן, בהתאם לסעיף 3 לתקנון;
"כרטיס חבר" - כרטיס הניתן לרכישה על-ידי כל אדם, כמפורט להלן, המקנה הטבות שונות ב-POPSI.
"דמי חבר" - תשלום ששילם חבר מועדון עבור כרטיס חבר.
"טופס הצטרפות" - טופס אותו ימלא אדם שיבקש להצטרף כחבר מועדון, במעמד ההצטרפות, אשר כולל, בין היתר, את הפרטים הבאים: שם מלא, תאריך לידה וטלפון סלולרי, וכל פרט אחר שנדרש על פי הטופס (להלן: "פרטי חבר מועדון"); וכן אישור משלוח דיוור והודעות עדכון על מבצעים (ניתן להסרה).


3.הצטרפות למועדון וחברות בו
1.כרטיס החבר ניתן לרכישה על-ידי צרכן, לפי שיקול דעת POPSI, וזאת במחיר ובתנאים שייקבעו על-ידי POPSI מעת לעת, בתקנון זה. POPSI שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את מחיר כרטיס החבר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת; ובתנאי שהעדכון לא יהא בעל תוקף רטרואקטיבי. ככל שמחיר כרטיס החבר יפחת, חברי מועדון שרכשו כרטיס חבר טרם הפחתת המחיר לא יהיו זכאים להחזר כספי.
2.נכון למועד זה, גובה דמי החבר הינו 20 ₪.
3.תנאי להצטרפות למועדון הלקוחות הינו מילוי פרטי חבר מועדון על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא, והסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של הרשת. POPSI תהיה רשאית לסרב לקבל למועדון הלקוחות אדם שלא מסר פרטי חבר מועדון ו/או מסרם באופן חלקי ו/או באופן בלתי קריא ו/או ברור.
4.תנאי להצטרפות למועדון הלקוחות הינו הסכמה לכל תנאי תקנון זה.
5. כרטיס החבר תקף בכל סניפי הרשת.
6. כרטיס החבר יעניק חברות במועדון הלקוחות של POPSI למשך 12 חודשים מיום הנפקתו (להלן: "תקופת החברות").
7. בתום תקופת החברות, באפשרות חבר המועדון לחדש את כרטיס החבר בהתאם לתנאים כפי שתקבע POPSI. יובהר כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף חבר המועדון לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף המועד חידוש החברות, וכי הטבות מועדון הלקוחות עשויות להשתנות ולהיות שונות מאלו שהיו קיימות במועד ההצטרפות למועדון הלקוחות.
8. כרטיס החבר הינו אישי ולא ניתן להעברה.
9. הרשת רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודת זהות כתנאי לשימוש בכרטיס.


4. הטבת הצטרפות/חידוש
1. בכפוף לתשלום מלוא דמי החבר, ייהנה חבר המועדון מקופון חד-פעמי אשר יקנה לחבר 25% הנחה באופן חד פעמי (לקנייה אחת), למימוש במהלך החודשיים העוקבים למועד ההצטרפות/החידוש על כלל מוצרי הרשת למעט בובות פופ.
2. לצורך הדוגמה, חבר מועדון שרכש כרטיס מועדון ביום 23.1.2020 ושילם עבורו 20 ₪, ייהנה מקופון שיקנה לו הנחה חד פעמית בשיעור 25% למימוש במהלך חודשים פברואר-מרץ 2020 בחנויות הרשת על כלל מוצרי הרשת למעט בובות פופ.


5. הטבות המועדון
ממועד הצטרפותו, יזכה חבר המועדון להטבות, כמפורט להלן:
1.זכאות להנחות והשתתפות במבצעים מוגבלים לחברי מועדון;
2.הטבת יום הולדת: הטבה חד פעמית של 20% הנחה על פריטים במחיר מלא למימוש במהלך חודש יום ההולדת (לועזי), למעט ביום בו הצטרף החבר למועדון (דהיינו החל מהקנייה הבאה בלבד).


6. מדיניות פרטיות
1.החברות במועדון הלקוחות מותנית בהסכמת החבר למדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, הנך מתבקש לא לרכוש כרטיס חבר, לא למסור פרטי חבר מועדון ולא להצטרף כחבר מועדון.
2.הצטרפות למועדון מותנית במתן הסכמה לקבל דיוור פרסומי מאת POPSI. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), חבר מועדון יהא רשאי, בכל עת, לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה, באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת Popsi135135@gmail.com ו/או ביצוע הסרה אוטומטית באמצעות בחירה באפשרות ההסרה מרשימת התפוצה בתחתית הודעת דואר אלקטרוני, או, במקרה של הודעת טקסט, באמצעות משלוח המילה "הסר" למספר ממנו התקבלה ההודעה.
3.פרטי חברי המועדון, כפי שימולאו בטופס ההצטרפות, יישמרו על ידי POPSI בכתב או במדיה מגנטית, על פי בחירתה של POPSI.
4.פרטי חברי המועדון שיימסרו חברי המועדון וכן כל מידע שיצטבר אצל POPSI בקשר לפעילות חבר המועדון במועדון ו/או לרכישות החבר בחנויות הרשת ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל (להלן: "המידע"), יהיו בבעלות POPSI וישמשו אותה לקידום פעילותה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי המועדון. שימוש במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את חברי המועדון בכל סעד ו/או פיצוי. המידע ייחשב כקניינה של POPSI וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בנוגע לשימוש במידע, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, בכפוף להגבלות הקבועות בו.
5.ניתוח המידע והמחקר הסטטיסטי ישמשו את POPSI, בין היתר, לצורך ניתוח הפרופיל של חבר המועדון כלקוח, בין היתר על מנת להתאים את הפניות לחבר המועדון, ככל שיהיו, לבחירותיו והעדפותיו, שליחת מסרים פרסומיים מותאמים אישית להעדפותיהם של חברי המועדון, יצירת קשר עם חברי המועדון במידת הצורך, ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה את חברי המועדון אישית, למעט גורמים מטעמה של POPSI לצורך הפעלת מועדון הלקוחות ולצורך עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי).
6.POPSI לא תשמור את פרטי חבר המועדון של חברי מועדון שחברותם במועדון הופסקה.


7. חברי מועדון שהם קטינים
חברי מועדון שהינם קטינים (מתחת לגיל 18) ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לחברות במועדון ולביצוע פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת המועדון.


8. שונות
1. הטבות המועדון לא יחולו בעת רכישה של מוצרים באמצעות תלושי הנחה ו/או כל אמצעי אחר המקנה הנחה.
2. POPSI רשאית להוסיף מתנות ו/או מבצעים נוספים המיועדים לחברי המועדון, ואלה יפורסמו בחנויות הרשת ו/או בכל אפיק פרסומי אחר.
3. תקנון זה כפוף לשינויים שיבוצעו על-ידי הרשת, לפי שיקול דעתה והוראות כל דין.
4. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בכל עת. למען הסר ספק, הפסקת פעילות המועדון לא תחול לגבי חברי מועדון שתקופת חברותם טרם הסתיימה.
5. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברות של חבר מועדון, במקרה של ניצול לרעה ושימוש שאינו הוגן בכרטיס החבר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של הפסקת חברות עקב ניצול לרעה ו/או שימוש שאינו הוגן, לא יהא זכאי חבר המועדון להחזר דמי החבר.
הדין החל על תקנון זה הינו הדין הישראלי, וסמכות השיפוט בלעדית בכל עניין הקשור לתקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, ולא לכל בית משפט אחר.
בכל עניין הנוגע למועדון הלקוחות ניתן לפנות ל-POPSI, בטלפון 054-4671029.